Integritetspolicy

Personuppgifter

InredningshusetJkdesign bedriver denna webbsida(inredningshemmet.se) och ansvarar för all behandling av dina personuppgifter.

Organisationsnummer: 9706157352

Företagsadress: Nyborgsvägen 11 444 40 Stenungsund, Sverige.

Fabriksadress: Vallenvägen 11b, 444 60 Stora Höga, Sverige.

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja er eventuella utnyttjande av våra tjänster. InredningshusetJkdesign lagrar personuppgifter för att tillgodose vårt och våra kunders intresse av att analysera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system. Dessa åtaganden är i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s Dataskyddsförordning.

Hur personuppgifter kommer att behandlas

Den information som vi behandlar är personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in från dig.

När du genomför ett köp på inredningshemmet.se eller skapar ett konto på hemsidan kommer du att lämna personuppgifter till InredningshusetJkdesign. Detsamma gäller när du använder dig av våra tjänster på vår webbsida eller använder dig av din eventuella garanti, (ångerrätt?) eller reklamationer. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

När du använder vår webbsida eller ditt användarkonto kommer vi även att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, operativsystem och din geografiska position. Om de vill säga att du har godkänt platstjänster på din enhet. Då kommer vi samla in löpande uppgifter om din geografiska position. Vi samlar även information om vilka varor som du besökt eller lagt i vår varukorg

InredningshusetJkdesign kommer att behandla ditt personnummer för de fall att du väljer att använda detta för att hämta dina adressuppgifter. Den rättsliga grunden för oss att behandla dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Den rättsliga grunden för InredningshusetJkdesign behandling av denna del är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Personuppgiftsbehandling i förhållande till ångerrätt och reklamation sker även mot bakgrund av den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar InredningshusetJkdesign.

Om du inte lämnar dina korrekta personuppgifter efter informationen ovan har InredningshusetJkdesign inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter för Statistik

Inredningshusetjkdesign kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig mer användarvänligt innehåll på vår hemsida. Den rättsliga grunden för InredningshusetJkdesign’s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör webbplatsens berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där inredningshusetjkdesign vill, eller behöver, göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

Personuppgifter för Bokföring

InredningshusetJkdesign kommer att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och inredningshusetjkdesign för bokföringsändamål. InredningshusetJkdesign kommer av den orsaken att behandla uppgifter om köpet, ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer och din e-postadress. Den rättsliga grunden för inredningshusetjkdesign’s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar InredningshusetJkdesign.

Personuppgifter i våran utveckling

Det finns för närvarande inget automatiserat beslutsfattande eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad. För att kunna utveckla våra produkter och tjänster, förbättra vår marknadsföring, kunskap om våra kunder samt våra erbjudanden till dig, kan vi på ett automatiskt sätt komma att samla in och analysera uppgifter från dig. Sådana uppgifter är din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo, om du har köpt din vara på kredit samt din aktivitet på våra sidor. Vi ger dig erbjudanden på vår hemsida som vi tror du kommer uppfatta som relevanta baserat på resultatet av denna analys av ditt användarbeteende. Den rättsliga grunden för InredningshusetJkdesign att behandla denna del är vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet i högsta möjliga utsträckning och för att inte störa dig i onödan, kunna erbjuda dig produkter som matchar dina önskemål och behov.

Behandling av personuppgifter och överföring till tredje part

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av våra samarbetspartners. Vi har avtal med våra personuppgifts biträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Som exempel på tredje part som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan vara i samband med leveransen av varor.

Vi kan komma att behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

InredningshusetJkdesign kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, företagets tillgångar.

Inredningshuset-JK-design och dess samarbetspartners behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer inredningshusetjkdesign att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Personuppgifter i Marknasföring

I vår marknadsföring analyserar vi uppgifter via cookies, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för oss att mer specifikt anpassa innehållet på vår hemsida så att det passar just dina behov samt förbättrar vårt erbjudande till dig. Processen är anonymiserad och den kan inte användas för att identifiera dig. Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår hemsida och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internet användande. Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, köphistorik, betalsätt och kontosaldo om du har kredit hos oss och annan information som du har lämnat till oss som kund. För information om hur Google Inc. använder uppgifter se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Våran användning av Cookies

Inredningshuset-JK-design använder vi cookies på våran webbsida och i våra tjänsterna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Vi använder Cookies för att insamling av statistik om våra besökare och för att personanpassa delar av hemsidan, våra produkter och tjänster.  Om du vill undvika cookies från inredningshuset-JK-Design och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Detta gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

Hur Länge sparar vi Personuppgifter?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som InredningshusetJkdesign behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina inköp och användarkonto, eller för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller avtal med dig behandlas under den tid det är nödvändigt för att InredningshusetJkdesign ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller rättsliga förpliktelser gentemot dig.

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring och nyhetsbrev från inredningshusetjkdesign kommer vi att bevara ditt namn, mobil- och telefonnummer, din e-postadress och din köphistorik till dess att du avregistrerar dig, återkallar ditt lämnade samtycke, eller annars ber oss sluta kontakta dig. I anslutning till detta kommer InredningshusetJkdesign, i den utsträckning som personuppgifter behandlas relaterade till profilering, att radera de personuppgifter som har ett samband med direktmarknadsföringen.

Personuppgifter som inredningshusetjkdesign behandlar för bokföringsändamål kommer att bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som behandlas för statistikändamål kommer inte längre vara möjligt att koppla till dig som individ efter att aktuellt bokföringsmaterial har raderats.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt till att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan även när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter (s.k. dataportabilitet).

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran tillmötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader din begäran medför. Din begäran skickar du till jocke.karlsson@inredningshemmet.se

Återkalla ditt samtycke av personuppgifter

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter, genom att, på vår hemsida. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Inredningshusetjkdesign kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter, varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

Invändningar

Har du några invändningar hur vi hanterar dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy hör gärna av er till jocke.karlsson@inredningshemmet.se

Vid uppdatering av vår integritetspolicy kommer vi att publicera den nya policyn på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig

På InredningshusetJkdesign är Joakim Karlsson dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har bl.a. till uppgift att övervaka att inredningshusetjkdesign’s behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. För att komma i kontakt med Dataskyddsombudets kontakta jocke.karlsson@inredningshemmet.se.

Vid uppdatering av vår integritetspolicy kommer vi att publicera den nya policyn på vår hemsida.